COVID-19 iha Timor-Leste: Virus ne’e iha duni ka ema mak politiza deit karik?

COVID-19 iha Timor-Leste: Virus ne’e iha duni ka ema mak politiza deit karik?

Virus Korona foun (COVID-19) sai ona hanesan ameasa saúde públika ba mundu tomak, no to’o ohin loron seidauk iha vasina ka aimoruk ne’ebé bele kura moras ne’e.   COVID-19 hanesan moras aat ida ne’ebe mosu fo-foun iha Sidade Wuhan, provinsia Hubei, iha Xina, afeta ona ema barak nia lala’ok moris normal, inklu ema mate.  Maske nune’e, tamba sa mak sei espekulasaun barak?

Iha loron 30 Janeiru 2020, Diretor Jeral Organizasaun Mundial Saúde (OMS) deklara surtu COVID-19 ne’ebé bele da’et husi ema ida ba ema seluk.  Situasaun ne’e mosu duni no tuir mai OMS deklara Pandemia Global. 

To’o ohin loron (18 Juñu 2020), Dashboard global Organizasaun Mundial Saude nian relata katak,  total kazu konfirmadu COVID-19 iha mundu hamutuk 8,242,999 ho kazu foun afeta tan ema na’in 119,976 no ema mate hamutuk 445,535.  Kazu hirak ne’e barak liu mosu iha nasaun Amerika no nasaun hirak iha Europa.  Meske nune’e, iha mos novidade diak katak ema liu miliaun 4 mak rekupera ona husi kazu iha mundu tomak.    

Virus ne’e hamosu infesaun respiratória ba ema.  Ninia sintoma normalmente hanesan mos moras kustipasaun ka flu bai-bain ho me’ar maran, isin-manas, kakorok moras, isin kolen no dada iis araska.  Iha kategoria grave, ema ho COVID-19 sei sofre infesaun iha pulmaun ka Pneumonia, moras rins ka mate.  Virus ne’e sei da’et husi ema nia kabeen tasak ka droplets wainhira sira fanin ka me’ar ba ema ida nia oin ka ba objetu ruma hafoin ema seluk kaer objetu ne’e no kose matan, inus no ibun. 

Ema hotu bele hetan virus Korona, maibe ema ne’ebé iha risku liu atu sofre moras ne’e mak ema ho idade tinan 70 ba leten, liuliu mane ho idade boot, ema ho moras fuan, ema ho diabetes (ran midar), ema ho moras pulmaun nian hanesan TBC, ema ho imunidade tuun (ezemplu ema moras HIV/AIDS), ema ho moras dengue, no ema ho moras kankru.  OMS mos kalkula katak 80% husi ne’ebe hetan coronavirus sei hetan sintoma kamaan ka lijeiru, 15% ho sintoma moderadu, 5% ho sintoma grave ka kritiku, no 1% sei mate. 

Tuir padraun Internasional OMS nian, Timor-Leste ninia Planu Kontinjensia Nasional Ermerjênsia Saúde Públika - COVID-19, mos aplika faze estratejiku tolu iha ninia esforsu atu luta kontra surtu COVID-19, hanesan iha kraik ne’e.

KONTENSAUN

Identifika ona katak epesentru husi pandemia ne’e mai husi li’ur.  Kazu importadu husi Sudeste Aziátiku.

KONTENSAUN ALARGADA

Kadeia transmisaun sekundária iha Sudeste Azi’atiku.  Kazu importadu mai Timor-Leste, sein kadeia sekud’aria.

MITIGASAUN

Transmisaun lokal iha Timor-Leste.

Transmisaun iha komunidade.

Hafoin deteta tiha ninia kazu pozitivu COVID-19 dahuluk iha loron 21 Marsu 2020, Timor-Leste adopta no deklara ona Estadu Emerjênsia, hahuu kedas iha loron 27 Marsu.  To ohin loron, prátika Estadu Emerjênsia ne’e hala’o dala tolu ona no implika restrisaun muvimentu – taka fronteira, aeroportu, vijilânsia, karantina mandatória durante loron 14 ba sira ne’ebé iha kontaktu ho nasaun ka ema ho COVID-19, no aplika mos prátika ijiene liman no respiratória ne’ebé di’ak, uza maskra no distansia fíziku iha iha fatin públiku.  Estadu mos estabelese Sala Situasaun iha Sentru Integradu ba Jestaun Krize (CIGC) ne’ebé fasilita no kordena esforsu nasaun nian ba surtu COVID-19.  Estabelese mos liña hotlina 119 iha Ministériu Saúde hodi bele atende komunikasaun ho komunidade relasiona ho COVID-19.

Iha fulan Abril 2020 nia laran, mosu tan kazu pozitivu 23 seluk husi fasilidade Karantina nia laran, inklui 2 husi munisipiu no kazu ida husi pesoal saude ida ne’ebé serbisu iha fasilidade izolamentu.  Sistema Saúde ne’ebé sei hasoru limitasaun barak haka’as aan duni hamutuk ho setor Governu seluk no parseiru setor saúde nian hodi bele jere kazu pozitivu 24, inklui hala’o teste labora’oriu, no jere mos ema liu rihun rua resin ne’ebé kontinua tama no sai husi fasilidade Karantina no auto-karantina. 

Ikus mai, iha loron 15 Maio 2020, CIGC deklara katak nasaun ne’e konsege maneija duni ninia kazu pozitivu 24 ne’ebé mosu.  Pasienti pozitivu 24 iha fasilidade Karantina la sofre sintoma grave hanesan dada iis araska no infesaun iha pulmaun, no maioria iha kondisaun saúde ne’ebé diak no la sofre sintoma ida.  Kondisaun ne’e hamosu fenomena entre pasienti sira, sira nia familia no komunidade katak moras ne’e bosok ka politiza deit, no hamosu espekulasaun oi-oin iha komunidade nia leet.  Ikus mai halo sira haluha katak propagasaun moras ne’e hanesan situasaun ne’ebé perigu tebes hanesan ita hotu akompaña iha nasaun seluk.

Esforsu no jestaun kontrolu koletiva tulun duni atu kombate COVID-19 iha Timor-Leste, no liu fulan ida ona, ita seidauk deteta kazu pozitivu foun.  Maske nune’e, impaktu negativu ba ekonomia nasaun nian signifikativu tebes, liu-liu ba nasaun ne’ebé 41 pursentu husi ninia populasaun sei moris ho kondisaun kiak. 

Restrisaun muvimentu prevene ona vendador ki’ik sira atu bele hala’o sira nia atividade lor-loron nian, liu-liu ba vendador sira ne’ebé fa’an sasan iha estrada ibun, sira ne’ebé fa’an sasan tama-sai uma, agrikultor sira ne’ebé mai fa’an sira nia produtu iha sidade, no seluk tan.  Atividade hirak ne’e kuaze para hotu tamba laiha muvimentu transporte públiku no fo mos impaktu ba kondutor transporte públiku sira ho sira nia familia, liu-liu sira ne’ebé sai xofer ba Taksi, Mikrolet, Auto-karu, no Angguna.  Relatóriu ida husi Banku Dezenvolvimentu Ázia relata katak ita sei antisipa diminuisaun ba kresimentu PIB iha Timor-Leste ne’ebé sei negative ho pursentu 3.7 iha tinan 2020.

Medida espesifiku seluk atu kombate COVID-19 mak hela iha uma no distansia sosial.  Ida ne’e signifika katak labarik sira sei la ba eskola no preseiza atensaun liu tan husi inan-aman sira atu akompaña ka tulun labarik sira atu kontinua aprende no tuir eskola online, hanesan ‘Eskola ba uma’ no modelu eskola online seluk ne’ebé aplikavel. 

COVID-19 fo mos impaktu ba atividade relijiozu, liu-liu ba sarani Kristaun sira no Musulmanu sira.  Hanesan ezemplu, tinan ida ne’e sarani Katólika iha Timor-Leste labele selebra Festa Santa Paskua tamba COVID-19 ne’ebé halo sarani sira triste, no bele acompaña deit husi kanal televizaun GMN no RTTL.  Maluk Musulmanu sira mos tinan ida ne’e labele konsege selebra Ramadan hanesan selebrasaun ba-bain iha tinan hirak liu ba.

Timor-Leste livre ona husi kazu COVID-19 liu fulan ida ona.  “Maske nune’e, ita sei iha nafatin risku atu hetan fali moras ne’e ka segunda vaga (second wave), liu-liu tamba ita-nia nasaun viziñu no nasaun besik seluk hanesan Indonezia, Singapura, Malayzia no Australia sei deteta nafatin kazu COVID-19 foun, nune’e ita presiza alerta nafatin,” tenik dr Rui Maria de Araujo, porta voz CIGC nian iha ninia konferensia imprensa dadaun ne’e.  

Realidade hirak iha leten hatudu katak Virus Korona ne’e fenomena global ida ne’ebé akontese duni no iha impaktu ne’ebé signifikativu tebes.  Timor-Leste sai nafatin nasaun risku tamba nasaun viziñu no nasaun seluk ne’ebé iha asesu direta mai ita nia rain kontinua deteta kazu foun.   Virus la’os polítiku no oho ona ema besik atus lima iha mundu tomak, hasusar ema nia vida ekonómika, sosial no relijiozu, liu-liu ba labarik sira nia edukasaun no moris lor-loron nian, inklui iha Timor-Leste.  Mai ita kontinua alerta no prátika fase liman ho sabaun, hela iha uma no kontaktu pesoal saúde wainhira moras (liu husi liña 119), me’ar ka fani ba liman sikun laran ka taka ibun ho tisu no soe kedas tisu, mantein distansia fíziku no uza maskra iha fatin públiku.

Autor