Be Mos iha Suku Saburai

Xefe Suku Saburai, Vicente dos Santos ho Kontributor TALITAKUM

Komunidade Suku Saburai kompostu husi aldeia tolu hanesan Tas, Kosal, Mabiloa. Suku Saburai, administrativamente pertense ba Postu Administrativu Maliana, Munisipiu Bobonaro.  To’o iha tinan 2019, Suku ne’e hetan apoiu hosi Governu, liu hosi Servisu Agua no Saniamentu (SAS) Munisipiu Bobonaro no Ajensia Internasional, Mercy Corps  hodi fornese Be Mos ba komunidade sira, nune’e, komunidade sira halo servisu voluntariu hodi halo  halo manutensaun ba kanalizasaun be’e mos iha  Suku Saburai iha fulan Junu nia laran, antes tama ba tempu bai-loron naruk.

Xefe Suku Saburai, Vicente dos Santos ba TALITAKUM hateten “ohin ami lideransa komunitaria hamutuk ho komunidade Suku Saburai hala’o manutensaun ba Pipa be’e mos nian ne’ebe antes ne’e instala husi Cruz Vermelha Timor –Leste iha tinan 2009, dadaun ne’e at hotu ona entaun presiza ita tau pipa foun para be’e kontinua kanaliza bee mos ho diak ba ita nia komunidade sira.”

“Hau husu ba komunidade ho konsensia atu asegura ba obra ne’ebe foin ita instala ona iha suku laran ho voluntariamente, hodi tau matan lisuk ba obra refere nune’e atu labele halerik beibeik ba be’e mos” Xefe Suku Saburai Informa.

Sorin seluk, Duarte dos Santos, joven ida hosi Suku Saburai,  ba TALITAKUM  hateten katak  nia sente kontenti tan Suku ne’e hetan apoiu hosi SAS no Mercy Corps hodi fornese bee mos ba sira. “ hau sente kontente tebe tebes no fo obrigado wain ba apoiu material (pipa) ne’ebe ami hetan husi SAS Munisipiu Bobonaro no Mercy Corps, hodi fasilita troka  ami nia pipa be’e mos nian ne’ebe antes n’e aat ona.”

Maske iha ona bee mos, Suku Saburai to’o agora seidauk hetan fornesementu lina eletrisidade ba komunidade sira nia uma. Xefe Suku Saburai informa mos ba TALITAKUM katak “Dezde Timor –Leste ukun aan ami moris seim eletrisidade to’o agora no ami sente katak kores metan kontinua hafalun ami iha tempu kalan no difikulta mos labrik sira estuda iha tempu kalan.”

Xefe Suku ne’e lamenta katak, Ukun Nain sira iha periodu kampana ba eleisaun jeral, sempre promete atu fornese lina eletrisidade, maibe to’o agora seidauk realiza.  “ Ukun nain sira lori bani-ben midar mai ami hodi hafalun ho sira nia programa oioin maibe depois ida ne’e, ami kontinua moris iha nakukun laran”. Tenik Duarte dos Santos. Xefe Suco ne’e, liu hosi TALITAKUM rekomenda  ba ministeriu kompetente atu preve orsamentu no aprova karik tau matan mos  no fornese lina eletrisidade ba  nia Suku. Saburai.

Xefe Suku Saburai, Vicente dos Santos ho Kontributor TALITAKUM
Xefe Suku Saburai, Vicente dos Santos ho Kontributor TALITAKUM
Komunidade servisu kanalizasaun Bee Moos iha Suku Saburai
Komunidade servisu kanalizasaun Bee Moos iha Suku Saburai

Autor

  • Be Mos iha Suku Saburai

    Komunidade Suku Saburai kompostu husi aldeia tolu hanesan Tas, Kosal, Mabiloa. Suku Saburai, administrativamente pertense ba Postu A...

    Jul 06, 2020